ရောင်းစျေး လွယ်ကူစွာပြောင်းနည်း


Youtube Setting တွင် HD ပြောင်းလဲ ကြည့်ရှုပါ


Stock inventory Management POS - Price List

- အရောင်း ကုန်ပစ္စည်း ( Item ) အခုအရေ 1  မှ    5,000 အတွင်း( ၁ သိန်းကျပ်)

- အရောင်း ကုန်ပစ္စည်း ( Item ) အခုအရေ 1  မှ 100,000 အတွင်း( ၂ သိန်းကျပ်)

- အရောင်း ကုန်ပစ္စည်း ( Item ) အခုအရေ 1  မှ 150,000 အတွင်း( ၃ သိန်းကျပ်)

- အရောင်း ကုန်ပစ္စည်း ( Item ) အခုအရေ 1  မှ 200,000 အတွင်း( ၄ သိန်းကျပ်)

- အရောင်း ကုန်ပစ္စည်း ( Item ) အခုအရေ 1  မှ 250,000 အတွင်း( ၅ သိန်းကျပ်)

- အရောင်း ကုန်ပစ္စည်း ( Item ) အခုအရေ 1  မှ 300,000 အတွင်း( ၆ သိန်းကျပ်)

- အရောင်း ကုန်ပစ္စည်း ( Item ) အခုအရေ 1  မှ 350,000 အတွင်း( 7 သိန်းကျပ်)

- အရောင်း ကုန်ပစ္စည်း ( Item ) အခုအရေ 1  မှ 400,000 အတွင်း( 8 သိန်းကျပ်)

သက်မှတ်ထားသည့် Data Store နှစအထက်ကျော်လွနထိန်းသိမ်း ထားလိုလျှင

ေတာ ထိန်းသိမ်းခ အနေဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် အရောင်း ကုန်ပစ္စည်း ( Item ) တစ်ခုကို

2 MMK ( ၂ ကျပ်) နှုန်းဖြင့်ထားရှိနိုင်ပါသည်။

Customer Support Team +66628567551

YNG OFFICE +959254555511

မေးသက်မှတ်ထားသော ဘောက်ချာအဆောင်အရေအတွကပြည့်ပြီ Cloud မှာလဲ

အခပေးပြီး မသိမ်းချင်ဘူး နှစ်စဉဈေးလဲ ဒီအတိုင်းပဲဆက်သွားချငဒါဆိုရငဒေတာ

တွေ ကိုဘယ်လို စီစဉ်ပေးမလဲ

ဖြေဒီအတွကသင့်ဒေတာမျာကို ဆုံးရှုံးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး စာရင်းများကို စစ်ဆေး

ကြည့်ရှုနိုင်ရနအသေစား Offline ဆော့ဖ်ဝဲ တစ်ခု သင့် ကွန်ပျူတာထဲတွင် ကျွနုပ်တို့မ

အခမဲထည့်သွင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွကကုန်ကျစားရိတ်ကို ပေးစရာမလိုပါဘူး

==================================================================

Now On, AI System Quality Control Check

25 ရက် 5 လ 2024 ရက်နေ့တွငကျနုပ်တို့သည် POS ဆောဖ့်ဝဲ တွင

Quality ကို စစ်ဆေးသော AI System Quality Control စနစ

တစ်ခုကို ဖန်တီး တည်ဆောကထည့်သွင်း ခဲ့သည် ။

င်းစနစသည် POS ဆော့ဖ်ဝဲ အတွင်းရှ  ှုပ်ထွေးသော ကုန်ပစ္စည်း

လမ်းကြောင်း အသွားအလာ များကို မမှားအောငအလိုအလျှောက

နီးကပစောင့်ကြည့်ပေးသည့် စနစတစ်ခု ဖြစ်သည် ။

ထိုကြောင့် ယခင်ထကပိုမိုပြီး User အများအပြား တစ်ပြိုင်တည်း

ဆောဖ့်ဝဲ အတွင်း ဝင်ရောကစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။